Pædagogik og metoder


Vi deler værdier og menneskesyn med undervisningsdelen, STU College Lindersvold. 

Her kan du læse mere om vores pædagogiske metoder, vores faciliteter, vores undervisningstilbud og vores arbejde med dokumentation og evaluering.

Metoder i det daglige virke

a)
Enhver ny studerende besøger Lindersvold inden uddannelsesstart sammen med sagsbehandler og de nære relationer / pårørende, der har betydning i den studerendes liv med det formål at opnå kontakt, hvor vi allerede ved dette besøg begynder relationsdannelse – både til den unge og i lige så høj grad til de nære relationer / pårørende og kommunen, som vi samarbejder tæt med.

Vi sikrer ved udlevering af årsprogram, at den unge og de pårørende bliver informeret om traditioner i fællesskabet på hele Lindersvold (Heldagsskole, opholdssted, STU, Botilbud, Servicelovens §85-boliger og Den Rejsende Højskole) hvor pårørende og nære relationer altid er velkomne og inviteres løbende særskilt til de enkelte arrangementer.

b)
Vi arbejder med udgangspunkt i den enkelte og dennes særlige læringsforudsætninger, hvor opnåelse af kontakt og relation er en forudsætning for at påbegynde og modtage læring samt til at indgå i grupper og fællesskaber.

c)
Vi arbejder med individuel kommunikation som metode, hvor der anvendes den kommunikationsform, hvorved den studerende oplever anerkendende dialog og forståelse for sine særlige læringsforudsætninger. Det kan være med piktogrammer, film, tegninger, fortællinger, korte konkrete sætninger med enkle ord.

d)
Vi arbejder med low arousal / ”milde ord” som metode i tilgangen til den enkelte, når livet bliver svært og ord konverteres til udadreagerende adfærd og alternative højtråbende gloser.

e)
Vi arbejder med oplevelse som metode med oplevelsesrige planer og programmer, der har til formål at fange den enkeltes interesse og nysgerrighed på læring om alt i vort omgivende samfund – lokalt som globalt.

f)
Vi arbejder med internationalt fællesskab som metode sammen med Den Rejsende Højskole på Lindersvold, hvor vi samarbejder om projekter og konkrete arbejdsopgaver. Vi lærer om forskellige kulturer, tro og religioner, mad og spisemåder og stifter bekendtskab med forskellige sprog, musik og sange. Vi samarbejder med vores forskelligheder og opnår kontakter, relationer og måske venskaber.

De STU-studerende deltager i fællesskabet sammen med højskoledeltagerne ved den muntre opvask, den inspirerende madlavning, hvor alt foregår i et tillidsfuldt og sikkert fællesskab, hvor der er plads til at fejle og udtrykke sig på skæve måder i sprog, der reelt ikke findes- men hvor gensidig forståelse for opgaven opstår og opnås. Alle tør være med på disse præmisser og motiveres af hinandens livslyst, glæde og mod på livet.

g)
Vi arbejder med fællesskabet som metode til øget selvværd, selvtillid og selvstændighed, ved at vi i vores overordnede årsprogram fast har OL i ca. 60 forskellige discipliner (fiskeri, løb, puslespil etc.) Vi mødes ca. 500 børn, unge og voksne hvor der dystes i discipliner således, at ordentlighed, venlighed og hjælpsomhed også giver point.

h)
Vi arbejder med fællesskab som metode til øget selvværd og selvtillid ved at arbejde med teater og deltage i en landsdækkende sommerteaterdag, hvor børn og unge fra opholdssteder, botilbud og STUer mødes og viser teater for hinanden

i)
Vi arbejder med kulturelle oplevelser som metode, hvor alle vore sanser udfordres og stimuleres. Vi deltager i sommerteater og vinterkoncert på landsplan i fællesskab med andre opholdssteder, botilbud og STUer. Vi præsenteres for klassisk musik, opera, pop, rock, jazz og mange andre musikgenrer, der åbner op for alle sanser og forskelligheder i musikalske og følelsesmæssige udtryk i farverige rammer med dans og teater.

j)
Vi træner og understøt er selvstændighed ved rejseforberedelser, hvor der skal skabes overblik over: ”Hvad skal jeg huske at lægge i min kuffert, når jeg skal ud at rejse?” ”Hvilken valuta har de i de lande, vi rejser i – og hvordan omregner jeg fra danske kroner?”

k)
Vi arbejder med tillid, troværdighed og tålmodighed som metode, når de unge eksempelvis møder udfordringer med alkohol og stoffer. Vi italesætter misbrug og virkning på kort og lang sigt og er i intenst håndholdt samarbejde med døgntilbuddet, så vi i fællesskab kan støtte den unge ud af et evt. begyndende eksperimenterende alkohol / stofmisbrug. Vi accepterer ikke misbrug, men ingen bliver svigtet af os i en sådan situation, da de fleste i vores målgruppe har rigelige omsorgssvigt igennem deres opvækst. Vores erfaring er, at vi netop når udviklende resultater, når vi ”stiller op – og bliver stående ved deres side” og samarbejder med den unge, når livet bliver særlig svært- også i forhold til alkohol og stoffer.

l)
Vi arbejder med refleksion og social forståelse som metode bl.a. ved, at vi i STUen eller hver studietur har temaer om, hvad vi hver især oplevede, at vi ”fik med hjem”. Hvad gjorde det ved mig, at jeg oplevede at kunne sige ord på et andet sprog, som blev forstået? Hvad tænker jeg om den måde de lever og bor på i dette land- sammenlignet med Danmark og meget mere. Er der flere fattige i det land, vi besøger, end i Danmark? Hvad forstår jeg ved fattigdom? Er jeg fattig eller rig? Og mange andre temaer.

Vi arbejder med dannelse som metode via minimum en årlig studietur i ind- eller udland, hvor den enkelte måske for første gang i sit liv får pas og rejser udenlands med et kendt fællesskab og oplever andre egne af Danmark med forskellige dialekter og måske nogle af de kulturer og sprog, som de hjemme på STUen har mødt højskoledeltagere fra. Herudover har STUen en juletur til Lûbeck.

m)
Vi arbejder med anerkendelse med fokus på den enkeltes ressourcer som metode ved bl.a. at afholde individuel ”folkeeksamen” i stedet for ”karakter-eksamen”.

Hvert kvartal bliver der afholdt folkeeksamen for hver enkelt STU – studerende, hvor den enkelte vælger at udføre / fortælle om den ting, han / hun oplever sig mest tryg og bedst til fra det forgangne 2 kvartal. Det kan være at fortælle om sin kanin, at plante et træ eller bage en kage etc. Til folkeeksamen inviteres medstuderende fra STU, sagsbehandlere, opholdsstedet eller botilbuddet, hvor man bor, pårørende og venner. Den studerende kan vælge en begrænset gæsteliste.

n)
Vi arbejder i STUen helhedsorienteret som metode ved i samarbejde med pårørende / opholdssted / botilbud samt involverede kommuner at koordinere handleplansmål og delmål med de mål, der arbejdes med i uddannelsesplanen. Vi er i løbende dialog om indsatser og progressioner på de enkelte områder.

o)
Vi arbejder individuelt med små ”linjer” i STUen som metode, hvorved hver enkelt mødes og forstås og bliver præsenteret og vurderet i forhold til fagniveau, interesser og ressourcer tilpasset den enkelte – og ikke bred ”klasseundervisning”, hvor den enkelte skal forsøge at tilpasse sig. Vi arbejder i træ- og metalværksteder, i køkken- rengøringsområdet tillige med udendørs arbejde med pasning af dyr og grønne områder.

p)
Som et nyt tiltag har vi i alle processer indført muligheden for at få en større klima- og miljøforståelse som metode ind i de unges liv og virke ved at STUen er en del af Lindersvold Klimacenter, hvor de arbejder med økosystemer og menneskets samspil med naturen. Et af de overordnede formål er, at give mulighed for at formidle naturen, økosystemer og måder at indrette liv og produktioner i fællesskab til elever, lærere og andre interesserede. I STUen fremstiller de bl.a. egne cremer og hudplejeprodukter ved at anvende naturen lige uden for vore vinduer.

q)
Vi arbejder med spejling som metode ved bl.a. at de STU – studerende er medhjælpere ved arrangementer på Lindersvold. Eksempelvis ved vores to årlige pædagogiske dage, hvor vi inviterer samarbejdspartnere fra kommuner og andre tilbud til at deltage i en gratis samarbejdsdag med et aktuelt oplæg. Vi er ca. 100 mennesker, hvor de unge byder velkommen ved P-pladsen, servicerer med kaffe og frokost iklædt passende ”uniformer” til rollen.

De unge får her en kontant tilbagemelding fra gæsterne på deres egen servicemindedhed, der afspejler deres evne til at udfylde den servicerende rolle overfor fremmede, der gæster ”deres” sted. Efterfølgende evaluerer vi deres oplevelser, hvor de oftest udtrykker, at de har fået mange anerkendende tilbagemeldinger på deres gæstfrihed og servicemindedhed fra temadagsdeltagerne, hvilket igen øger deres selvtillid og selvværd.

r)
Vi arbejder med demokrati, medindflydelse, medbestemmelse og solidaritet som metode i alt vores samarbejde med de unge. Vi drøfter valg af virksomhedsbesøg, valg af ture ud i naturen, valg af menuer, drøfter fordelingen af goder lokalt og globalt etc.

s)
Vi arbejder med naturens grundelementer ild, vand, jord og luft som metode til at forstå den verden vi lever i. På Lindersvold er vi midt i denne natur omgivet af alle elementerne, som vi arbejder for at bevare i deres oprindelige og uspolerede udgave.

De unge vil gerne være med på de ”almindelige unges trend”, hvor vi suppleret af den unge klimakriger Greta Thunberg, rammer tidens højaktuelle indsats, hvor STU College Lindersvold er en del af Klimacenteret på Lindersvold.

Vi oplever, at det er vores samfundspligt som rollemodeller at inddrage klimaarbejdet og oplyse og inddrage de unge i at bidrage til at sikre vores jordklode mod forurening af alle slags.

Vi kan især på Lindersvold opleve naturen i mørket uden lysforurening, hvor mange af de unge ikke er vant til at opleve en klar stjernehimmel uden forstyrrende og forurenende lys.

 

Dokumentation for metodernes effekt

a)
På STU College Lindersvold fører vi dagbog (i ”Sofus”) i STUen, hvor vi dagligt noterer vores oplevelser og vurderinger tillige med fremmødeprotokol. Vi samarbejder med den enkelte studerende om fokus og notater ud fra uddannelsesplanens mål og delmål og de konkrete temaer og processer. Denne dokumentation drøftes som minimum på de aftalte uddannelsesmøder med hjemkommunen, der afholdes efter 12 uger, 1. år, 2. år og udslusningsmødet på 3. år i januar / februar måned.

b)
Den daglige dokumentation anvendes ved udviklings – og progressionsbeskrivelse i UNO IT, der er kommunikationsplatformen med kommunernes UU – vejledere. I den skriftlige dokumentation noteres alle tiltag for den enkelte med beskrivelse af ønskede interesser og det videre arbejde med at afsøge, hvorvidt og i hvilket omfang disse kan realiseres og munde ud i uddannelse, praktikker eller arbejde med hel eller delvis selvforsørgelse.

c)

Bor den studerende på Opholdsstedet på Lindersvold eller på Botilbuddet på Lindersvold eller i en §85 bolig på Lindersvold, vil kontaktpædagogen derfra deltage i alle møder med det formål at fremme det helhedsorienterede samarbejde til gavn for den unges udvikling. Bor den unge eksternt, inviterer vi altid kontaktpædagog/ pårørende med derfra.

d)
Vores STU – studerende kommer alle i praktik. De fleste magter over tid at komme ud og opnå praktik i lokalområdet, hvor butikker og virksomheder kender os. Vi har faste kontakter, der viser forståelse og rummelighed for vores målgruppe.
Enkelte af vores studerende magter ikke at komme ud i fremmede rammer, hvorfor vi gennemfører praktikker internt på Lindersvold bl.a. i samarbejde med vores pedeller og køkkenpersonale.
De unge og vi fotograferer – og efterfølgende printer til personlig mappe – aktiviteter og processer til egen hukommelse og glæde, tillige med til brug som udgangspunkt for evaluerende samtaler på uddannelsesmøder med kommunerne

e)
Effekten af vores valgte metoder afspejles for den enkelte i evalueringer ved de månedlige møder. I vores planer arbejder vi mod mest mulig selvstændiggørelse i den unges fremtidige liv ved at arbejde med daglige gøremål (”lifeskills”). Vi har delt faget “lifeskills” op i 14 områder, der hver især består af en række opgaver. Eleven får et diplom for hver af de 14 områder. Opgaverne forefindes i 14 mapper og er udarbejdet af skolens lærere og af lærere på vore samarbejdsskoler – bl.a. Magleby og Boserup.

De 14 områder er:
1. Om at holde dig sund og rask og i god form
2. Kogekunst og godt værtsskab
3. Stil og personlig hygiejne
4. Hjem og fiks
5. Hygiejnebevis til køkken
6. Gode psykologiske redskaber
7. Discount og kvalitet
8. Fællesskab og solidaritet
9. Førstehjælpskursus
10. Åben fremtid
11. På farten og selvtransportering
12. Aktiv fritid
13. Rundt om offentlige papirer
14. Indtryk og udtryk

Vi har ved flere områderne fagpersoner udefra eks.vis. fysioterapeut til ”sund og rask og i god form”, studievejleder til ”Åben fremtid”, ”På farten og selvtransportering” trænes både i fællesskab og enkeltvis med støtte fra undervisere eller andre medstuderende, socialrådgiver til ”rundt om offentlige papirer” etc.

Vi arbejder ligeledes med Socialstyrelsens medborgerskabstemaer fra deres undervisningsprogram bl.a. med udgangspunkt i handicapkonventionen. Denne undervisning varetages i samarbejde med STUens socialrådgiver. Temaerne er som fgl.:

Tema 1: Individ og rettigheder
Tema 2: Aktiv samfundsborger
Tema 3: En del af samfundslivet
Tema 4: Demokrati og indflydelse

Effekten af vores valgte metoder afspejles ligeledes i den enkeltes trivsel i fællesskabet, hvor det for manges vedkommende er første gang, de oplever at have en ven og at være accepteret som en del af et fællesskab.

 

Anvendelse af fysiske hjælpemidler og pædagogiske redskaber

STU College Lindersvold er beliggende på en gammel herregård i 2 plan, der ikke i større omfang er renoveret med henblik på fysisk handicapvenlighed. Der er trapper overalt og ingen elevatorer.

Vi arbejder i små lokaler med mulighed for at arbejde alene, men vi vælger at vurdere, hvilke individuelle behov, der er hos den enkelte studerende, hvorefter vi indretter passende rammer med hjælpsomme pædagogiske redskaber (bl.a. ”Nota” for ordblinde).

Vi anvender i størst muligt omfang vores udendørs faciliteter i undervisningen, hvor der er indrettet borde og bænke på området til brug for naturskole for såvel STUen og for øvrige elever og studerende på Lindersvold.

Vi arbejder med dyr – høns, kaniner, katte og heste, der på mange måder kan være overgangsobjekter i den enkeltes arbejde med at have og opnå kontakt til et andet levende væsen.

Vi har ikke fysiske rammer, der målrettet egner sig til kørestolsbrugere eller toiletfaciliteter, der giver plads til hjælpere i toiletsituationen.

 

Praktik

Vi iværksætter og understøtter praktikker med henblik på afklaring af interesser, kompetencer, støtte- og skånebehov.

STU College Lindersvold er beliggende på en gammel herregård, som er kendt i lokalområdet. Geografisk er vi beliggende på landet langs Præstø Fjord mellem Faxe og Præstø med ca. 6 – 8 km til hver by med busafgang få hundrede meter fra Lindersvold til begge byer. Igennem en årrække har vi haft STU – studerende i praktikker i lokalområdet, og ligeså har de unge, der bor på Botilbuddet på Lindersvold, været i praktikker i lokalområdet i samarbejde med Jobcenter Faxe, der har sin faste gang i huset.

Vores gamle herregård og vores ”sted” er kendt, vores målgruppe og dennes behov er kendt og medarbejderne er anerkendte for ordentlighed i samarbejdet i lokalområdet. På den baggrund har det aldrig været et problem at finde en praktikplads til en ung. Vi har ikke overordnet faste aftaler, da vi aldrig har fundet det nødvendigt, men vi indgår altid skriftlige individuelle aftaler, når en studerende kommer i praktik, hvorved der er enighed om mødetider / antal dage, periode og formål og indhold i praktikken samt beskrivelse af opgaver. Der aftales opfølgning i praktikkerne, hvor den studerendes engagement, interesse, kompetence og progression i opgaverne drøftes.

Når interesser skal afdækkes, taler vi om beslægtede fag indenfor den konkrete interesse. Dernæst besøges flere af vore mulige virksomheder indenfor det pågældende fag efter forudgående aftale og information fra STUens afdelingsleder, hvor der hilses på og samtales om gensidige forventninger til et praktikforløb.

Der aftales start / slut med konkretisering af indhold i opgaven (-erne) samt progression i timer / dage. Den unge ledsages den (eller de) første dage, og der evalueres og kommunikeres efter behov med kontaktpersonen i virksomheden. Der er indlagt besøg og evaluering og status på den unges trivsel og adfærd på arbejdspladsen.

Der føres dagbog over praktikkerne med angivelse af fremmøde, timer, opgaver og ressourcer til gennemførelse af opgaverne og kvaliteten i løsningen. Herudover drøftes praktikforløbet og justeres efter behov i forhold til timer/dage/ opgaveindhold, omfang og mængde / interesse og skånebehov.

Nogle unge mestrer at cykle til praktikken, andre benytter bus eller / og flextrafik, hvor andre igen har behov for at blive ledsaget og transporteret i en kortere eller længere periode mens der trænes mod mest mulig selvstændighed.

Vores nære samarbejde med jobcenter Faxe medfører, at vi i god tid (Januar/februar) inden STUens afslutning har klarhed over, hvilke uddannelses- og arbejdsplaner, der er efter endt STU. Vi har afklaret, hvorvidt den unge skal forblive på Botilbuddet på Lindersvold i et midlertidigt forløb eller den unge skal videre ud i verden i et andet forløb. Det afklares ved møde i januar / februar på 3. år, hvor hjemkommunes socialrådgiver fra voksenafdelingen sammen med botilbud / pårørende inviteres med det formål at give tryghed for den unge om klarhed for sine fremtidige uddannelses- arbejdsmæssige, økonomiske og boligmæssige forhold.

Når det besluttes, at en ung skal forblive i et forløb på Botilbuddet på Lindersvold eller i en §85 bolig, indleder vi allerede på dette tidspunkt samarbejde med Jobcenter Faxe om uddannelses- og arbejdsplan efter afslutningen af STU, hvorved de økonomiske forhold ligeledes afklares. Ofte vil de praktikker, de unge har været i under STU være egnede og interesserede i at videreføre et længere afklaringsforløb, hvor evalueringer kan lægges til grund for afklaringer og indstillinger i rehabiliteringsteamet.

 

Uddannelsesplaner

Uddannelsesplanen sikres opfyldelse ved, at den gennemgås med den unge og relevante medarbejdere og vores socialrådgiver 1 x månedligt.

Vi evaluerer på dette månedlige møde, hvorvidt planen fortsat er relevant og retvisende i sin ordlyd og indhold – og om vi følger uddannelsesplanen med de aftalte mål, delmål, aktiviteter og interesser den unge udtrykker at have.

Afviger den forløbne periode fra indholdet og den unges aktuelle interesser, kontaktes hjemkommunen med henblik på drøftelse af en evt. ændring af uddannelsesplanen eller hvorvidt, der skal andre tiltag til.

I samarbejde med relevante kommuner (om muligt med repræsentanter fra både børne-familieafdelingen og voksenafdelingen) og den unges opholdssted / botilbud / hjem ønsker vi at støtte op om kravet i Servicelovens §140 stk. 3, der beskriver at den unge skal sikres, at der i handleplanerne opstilles konkrete mål for overgangen til voksenlivet. Vi planlægger og dagsordenssætter på mødet op til den unges 17. år, at vi helhedsorienteret får drøftet en sammenhængende og langsigtet indsatsplan for den unge i overgangen til voksenlivet. Vi ønsker her at støtte op om den unges ret til at have vished for sin fremtidige udviklingsplan (uddannelse, arbejde, forsørgelse og boligsituation), som det er fremhævet i Servicelovens § 68 stk. 12.

Vi aftaler altid næste mødedato ved afslutningen af aktuelle uddannelsesmøde.

De unges interesser

STU College er beliggende på en gammel herregård med parlignende have omkranset af skov og marker med få kilometers gang til Præstø Fjord. Frisk luft og udeliv med bål, grill, badning og sejlads er interesser, som naturligt dukker op, når man befinder sig i fællesskabet på Lindersvold.

Vi har derudover særligt fokus på alle aktiviteter der understøtter ”en sund krop i et sundt legeme” med krop og bevægelse på alle måder, der har de unges interesse. Vores aktiviteter tilstræbes at være interesser, der er omkostningsneutrale, således at de sunde ”gratis” fritids- og motionsvaner gerne skulle blive en realistisk del af de unges fremtidige livsstil.

Ungdomsliv med ligesindede vil blive understøttet med de ovennævnte tiltag, der fremmer veje til trivsel og glæde i forpligtende fællesskaber med det formål at modvirke ensomhed, der ofte er en tilstand, der især kan opleves i vores målgruppe senere i voksenlivet.

Da vi er en lille STU, har vi ikke undervisere, der besidder alle de kompetencer, der kan dække de interesser, de unge repræsenterer. På den baggrund inddrager vi undervisere udefra, der kan imødekomme de undervisningsbehov, vi ikke selv kan dække. Eksempelvis ville en ung være massør, hvorfor vi kontaktede en massør, der kom i STUen, hvor den unge undervejs var med i ”massør-praktik” i klinikken.

Alle de unge kommer rundt og afprøver de klassiske værksteder vi har, hvor vi igennem det praktiske arbejde inddrager den boglige læring fra undervisningslokalet med både læsning, sprog, regning og matematik. Vi bruger haven og parkens frugter til produktion af gele, marmelader, juicer, cremer og meget mere.

 

Fritidsaktiviteter

Ud over de faste 840-timers STU – forløb, er STUen altid inviteret med til alle øvrige fællesaktiviteter på Lindersvold sammen med heldagsskolen, opholdsstedet, botilbuddet, §85’erne og Den Rejsende Højskole på Lindersvold.

Aktiviteterne kan på Lindersvold bestå af interne sportsdyste, café-aftener, haveprojekter, eller i den fri natur, bål og snobrød, bade- og svømmeaktiviteter eller sejltur i vores speedbåd. Herudover inviteres vi ofte til eksterne aktiviteter, hvor de STU – studerende altid er medindbudte. Aktiviteterne kan være sport, teater eller musikarrangementer.

 

Dokumentation og metode samt opfyldelse af udbudsplan

Vi har valgt, at STU College på Lindersvold er en mindre STU, der har til formål at rumme og skabe rammer for målgruppen af særligt sårbare unge med forskellige diagnoser og begrænsede kognitive ressourser. De er oftest er ensomme enspændere med ringe selvværd og mange svigt og omsorgssvigt fra voksne i deres nærhed.
Vores metodevalg afspejler de værdier, der er i vores kultur på Lindersvold, og som afspejler fundamentale egenskaber og færdigheder, vi som rollemodeller ønsker at inspirere og præge de unge med, og som gør det muligt for den enkelte at indgå i et forpligtende samarbejde i et fællesskab, hvor der ydes og nydes med ansvar for hinanden.

Vi evaluerer og dokumenterer løbende, da det bidrager til, at den unge undervejs på sin rejse kan se tilbage på (fotos) og få oplæst (dagbogsnotater) sit udviklingsforløb gennem øgede modige grænseoverskridende aktiviteter og baggrunde for, at udvikling var muligt.
Herudover er vores løbende grundige skriftlige og billedlige dokumentation en nødvendig hjælpsom metode, når vi samarbejder om udviklingsplanen med hjemkommunen. Især fotodokumentationen er et hjælpsomt samtaleværkstøj for den unge på møderne.

 

Samarbejde og faglig udvikling

a)

Vi har valgt at STU College Lindersvold har en størrelse, der gør, at det er muligt at have en basal faglig underviserkapacitet med erfaring og viden og personlige egenskaber, der i praksis ser, hører og forstår at arbejde relationelt med den enkelte, og som tillige matcher vores kultur og værdier på Lindersvold.

Vi er medlem af LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud), hvorfra vi deltager i kursustilbud bl.a. om medicinhåndtering, magtanvendelse og håndtering af utilsigtede hændelser, med det formål at alle medarbejdere er opdateret i seneste relevante viden for vores område, der implementeres ved faste procedurer.

Vores socialrådgiver deltager i flere socialrådgivernetværk bl.a. via Dansk Socialrådgiverforening, Ligeværd, landsdækkende netværk for socialrådgivere ved private sociale tilbud, m.fl. med det formål vedvarende at være opdateret i ny lovgivning og praksis.

b)

I STU College Lindersvold arbejder vi helhedsorienteret, hvorfor vi dagligt samarbejder med hjemmet / opholdsstedet eller botilbuddet, hvor den unge bor. En forudsætning for udvikling sammen med den unge er en sund relation vedligeholdt gennem tillid, ordentlighed og oprigtig dialog både til den unge, og i lige så høj grad mellem alle interessenter i rammerne omkring den unge.

Vore medarbejdere fra STUen deltager i kurser og temadage internt på Lindersvold samt eksternt i andre fora, hvor relevante temaer om målgruppen belyses og drøftes. Opholdsstedet og botilbuddet har tilknyttet børne-ungdomspsykiater og psykolog, der løbende deltager i pædagogiske møder om den enkelte. STU-medarbejderne deltager, når egne studerende drøftes og evalueres helhedsorienteret der.

Alle medarbejdere har notatpligt og ligeledes pligt til inden dagens begyndelse, at føre sig ajour om evt. meddelelser om de enkelte unge. Det være sig konflikter fra aftenen forinden, der kan betyde en svær opstart på skoledagen, eller emner der ønskes drøftet med andre end dem på botilbuddet.

Er det eksterne STU – studerende foregår det helhedsorienterede samarbejde med relevante udefra på samme vis. Vi sikrer med referater og notater, at den opnåede vurdering og viden indgår i det samlede udviklende samarbejde om og med den unge.

Vi kan bidrage til et konstruktivt samarbejde med alle interessenter ved at indgå aftaler om koordinering ud fra drøftelse af gensidige forventninger til form og indhold i samarbejdet. Vi er tovholdere i STUen i forhold til indkaldelse til møde, referatskrivning og helhedsorienteret deling af disse via bl.a. UNO IT og sikker mail. Vi aftaler ved hvert afsluttende møde, datoen og formålet med næste møde- samt deltagerkreds. Vi er tilgængelige, og STUen har socialrådgiver, der er fast kontaktperson i samarbejdet.

c)

Med det formål at sikre et konstruktivt udviklende helhedsorienteret samarbejde omkring den enkelte unge aftaler vi ved skoleårets opstart, hvem der direkte inviteres til møderne, og hvem der orienteres løbende med referater fra møderne. Vi har især fokus på at orientere om, at vi obligatorisk inviterer til stort fællesmøde i januar / februar på 3. studieår. Vi sikrer notater, referater og stor skriftlighed til brug som vurderingsgrundlag for en endelig fremtidig plan ved afslutningen af STU videre ud i voksenlivet, således at vi kan dokumentere faktuelle afprøvninger i praktikker med barrierer og succeser, skånebehov, læringsstrategier og progressioner over 3 år.

d)

STU College Lindersvold er en mindre STU, der holder til i flere mindre rum i landlige omgivelser på en gammel herregård omkranset med parklignende have, skov og marker. Vi har ”højt til himlen”, store vidder, frihed, ro og uendelige udfoldelsesmuligheder i naturen. Vore medarbejdere har valgt at arbejde i de rammer, hvilket smitter af i energierne til de unge og hinanden i fællesskabet. Da vi er et mindre sted, vil de studerende opnå en nær relation til alle medarbejderne i STUen tillige med andre specialundervisere.

Medarbejdergruppen i STUen er ved årsskiftet 2018 / 2019 opgraderet og justeret fagligt med speciallærer, socialpædagog som afdelingsleder og socialrådgiver, der alle har h.h.vis 4, 4 og 10 års erfaring i arbejdet i en STU.

Målgruppen, vi har valgt at arbejde med, er ofte omsorgsvigtede unge med ringe selvværd og et utal af diagnoser påhæftet gennem barneårene. Vores erfaring er, at denne målgruppe udvikles og trives i vores både nære små – men samtidig vide rammer i vores rummelige fællesskab. Der er kort fra idé og planlægning til handling, da den enkelte medarbejder har vide kompetencer og metodefrihed. Vi opnår derved at kunne handle nu og her og ændre fokus, når den udfordrende hverdag aktuelt kan blive uoverskuelig for den enkelte unge.

Vi har gennem årene opbygget et netværk med faste kontakter til eksterne specialundervisere, der kender vores værdier og de faste gennemgående medarbejdere.

 

e)

STU College Lindersvold ligger med få hundrede meter til busstoppested til både Præstø (7 km) og Faxe (5 km.) Transport er en træningsdisciplin i sig selv, hvor vi cykler, kører på knallert, tager bussen, tager flextrafik eller bliver kørt med ledsager – alt sammen alene eller i træning til at kunne transportere sig selvstændigt. Enkelte unge opnår sent i uddannelsesforløbet at køre med flextrafik alene, sådan har alle forskellige udfordringer.

Transport til praktiksteder bliver individuelt tilrettelagt.

Indkøb, sport og fritidsoplevelser foregår i små grupper til enten Faxe eller Præstø – eller større byer som Køge og Næstved.

f)

STU College Lindersvold indgår i mange sammenhænge i ungdomsmiljøer. Internt på Lindersvold har vi opholdssted og botilbud- derudover Den Rejsende Højskole, hvor unge på tværs af sprog og kulturer samarbejder og udvikler sig i fællesskaber via sport, arbejdsfællesskaber, kulturelle arrangementer og oplevelser internt og eksternt på OL, sommerteater og vinterkoncerter på landsplan, hvor op imod 500 børn, unge og voksne deltager.

De STU – studerende inviteres og deltager i de større arrangementer bl.a. klimakonferencer, der afholdes på hele Lindersvold. Derudover planlægger, inviterer og afholder STUen arrangementer for sig selv – eller optræder med teater, hvor eksterne og hele Lindersvold inviteres af STUen.

                   Samarbejde og faglig udvikling

STU College Lindersvold har et tæt samarbejde med de øvrige tilbud på Lindersvold tillige med andre tilbud i området. Internt indkalder vi til pædagogisk møde blandt bodelen, §85 og STUen, (ved eksterne STU – studerende inviteres relevante pårørende / kontaktpersoner) når vi oplever udfordringer i hverdagen om en konkret studerende med det formål at finde frem til en helhedsorienteret tilgang til videre udvikling. Vi inddrager psykolog eller psykiater, såfremt vi har brug for yderligere forståelse, viden eller supervision i medarbejdergruppen om den konkrete udfordring. Den studerende inddrages i løsningsmetoden og ligeså kommunen, og overvejelser og vurderinger noteres i UNO IT og dagbog i ”Sofus”.

Alle medarbejdere forventes at deltage positivt og aktivt i udviklende og undervisende tiltag.

Alle medarbejdere på STUen og på Lindersvold er socialarbejdere, og da vore erfaringer klart viser, at når de unge oplever og erfarer, at vi er der for DEM, så styrkes gensidigheden, relationen – og vi taler og samarbejder på en anden mere forpligtende måde.

Bestyrelsen på stedet er løbende inddraget via dialog og besøg i STUen i det overordnede mål og indhold på STUen, hvorved samarbejde, udvikling og krav til fagligheden i STUen er understøttet af den øverste ledelse.

Afklaring til videre forløb

a)

Vi har gennem hele STU – forløbet samarbejdet helhedsorienteret med opholdssted / botilbud eller pårørende, hvor vi gennem 3 år har udfordret, afprøvet, evalueret og justeret sammen i forhold til den unges ressourcer, ønsker og kompetencer. I discipliner som fx selvstændighed i almen daglig læring, i personlig hygiejne, mad, økonomi samt praktiske boliggøremål, deltagelse i og vedligeholdelse af fællesskaber og andre sociale forhold med venner og pårørende, og fagligt, hvor interesser og ressourcer er afklaret gennem praktikker i forhold til videre uddannelse og arbejde.

På det afsluttende møde i STUen er alle relevante kommuner inviteret m.h.p. at få indstillet – og gerne afgjort den videre plan for den unge hvad både personlig, sociale og faglige forhold angår. Her tænker vi både boligmæssigt, uddannelses – arbejdsmæssigt og forsørgelsesmæssigt, af hensyn til den unges videre udvikling og trivsel.

 

b)

Ved afslutningen af uddannelsen udfyldes det nationale kompetencebevis og markeres ved en festlig og højtidelig translokation på Lindersvold, hvor pårørende, studiekammerater, bofæller, undervisere samt relevante samarbejdspartnere fra kommunen inviteres til at deltage sammen med den unge med henblik på at give den unge og de pårørende en god afslutning på uddannelsesforløbet.

Kompetencebevis til den studerende, opsummerer de delkompetencebeviser, der undervejs er udstedt ved hver enkelt opnået kompetence. Herudover udleveres en detaljeret beskrivelse af den unges ressourcer ud fra VUM – skabelonen til brug for det videre arbejde i jobcenteret og ofte i rehabiliteringsteamet, hvor vi tilbyder at deltage.

  1. c)

På 3. år i STU – forløbet skærpes opmærksomheden i forhold til den unges interesser og praktikker samt fokus på fremtidig uddannelse eller beskæftigelse. Vi tilknytter VUC forløb eller andet, der planmæssigt rækker ud i fremtiden. Ligeledes vil hver enkelt studerende få tilbudt kørekort på 3. år, såfremt det vurderes realistisk, med det formål at de på arbejdsmarkedet kan komme med et ”særligt kort” ved hånden i en ansættelsessituation.

Vi besøger uddannelsesinstitutioner og taler med stedlige studievejledere således, at vi på afsluttende møde har en plan for den unges videre forløb.

STU College Lindersvold er ansvarlig for indkaldelse til afsluttende møde i januar / februar måned på 3. år, hvor alle relevante samarbejdspartnere for den unges umiddelbare fremtid er inviteret. Vi præsenterer sammen med den unge de planer, vi er nået frem til – ud fra den enkeltes interesser, ressourcer og opnåede kompetencer. Vi har både boligdelen, den sociale del og den faglige del med, så vi allerede her, kan fremlægge en samlet helhedsorienteret realistisk plan for den unge.

Vi gør brug af Coop-organisationens praktik- uddannelsesudbud ”Klar, parat, start”, i den unges videre tilknytning til arbejdsmarkedet. Nogle af vore beboere tilkendes førtidspension som forsørgelse og sikres arbejde sideløbende, andre opnår at få en kortere medhjælperuddannelse og ansættelse på det ordinære arbejdsmarked, mens andre igen bevilges et fleksjob.

Vi har erfaringer og tilbagemeldinger fra tidligere STU-studerende, der vedvarende vender tilbage til Lindersvold, som det sted, der gav dem fodfæste og tro på et liv i et fællesskab, hvor de var ”nogen”, der var værd at holde af i kraft af sig selv. De vender tilbage, når det går dem godt, og de kontakter os, når de har brug for hjælp. Alene det er for os et udtryk for, at vi har haft succes med at skabe gensidige relationer og en sikker tryghed og forvisning om, at døren til vores fællesskab ALTID står åben – uanset bevilling eller ej fra en kommune.

Vi tilbyder oftest at videreføre et udviklingsforløb med den unge efter afsluttet STU i regi af Lindersvold ved Botilbuddet på Lindersvold med Servicelovens §107 og §108 samt §85.

KONTAKT OS